Regulamin sklepu

Regulamin sklepu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FALTER Spółka z o.o.
dla przedsiębiorców i konsumentów

w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.inkjetsolution.eu dla jego użytkowników (zwanych w dalszej części regulaminu: Kupującymi), w którym zamówienia Kupujących realizowane są przez firmę Falter Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach k/Poznania, ul. Poznańska 69.
1.2. Stroną sprzedaży produktów w sklepie internetowym jest Falter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach, adres: ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000101015, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, numer NIP 7820020927, REGON 008492310.
1.3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową lub konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Falter Sp. z o.o.

II. SKLEP INTERNETOWY
2.1. Zamówienie w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym  Regulaminie Sprzedaży.
2.2. Sklep internetowy Falter Sp. z o.o. online, znajdujący się pod adresem www.inkjetsolution.eu, służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów HAHNEMUEHLE, ILFORD, AWAGAMI, MITSUBISHI, EPSON, CANON, SOLUTION oraz innych producentów za pośrednictwem sieci Internet.
2.3. Oferta sklepu internetowego Falter Sp. z o.o. obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa, w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.
2.4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W przypadku wypełnienia formularza zamówienia w sposób nieprawidłowy, zamówienie nie będzie realizowane. Firma Falter Sp. z o.o. zastrzega sobie tym samym prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia uważa się również formularz wypełniony w sposób niekompletny.
2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową.
2.6. Wysyłając do sklepu internetowego Falter Sp. z o.o. zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.7. Sklep internetowy Falter Sp. z o.o. online przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.8. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, ale tylko związane z danymi osobowymi, czy danymi firmy, i tylko do momentu ich ostatecznego potwierdzenia, wyłącznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy: office@inkjetsolution.eu.
2.9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Falter Sp. z o.o. są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Falter Sp. z o.o. w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. W takich przypadkach firma Falter Sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Kupującego o zaistniałej sytuacji, w formie wiadomości e-mail, nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, które nie zostało potwierdzone. Kupujący, po otrzymaniu informacji, może zaakceptować, lub odmówić akceptacji zmienionej ceny, z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi w ciągu 24 godzin od otrzymania e-maila będzie uważane za brak akceptacji. W razie braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a środki zablokowane na karcie zostaną zwolnione. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone drogą e-mailową.
2.10. Ceny przedstawione w sklepie internetowym nie zawierają kosztów wysyłki.
2.11. Falter Sp. z o.o. wystawia do każdego zamówienia fakturę VAT. W formularzu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych, koniecznych do prawidłowego wystawienia faktury VAT. Kupujący upoważnia Firmę Falter Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

III. FORMY PŁATNOŚCI
3.1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
a)  przelewem bankowym na konto sklepu przed dostawą towaru, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia opłaty przelewem bankowym (opcja OUR):
BANK:
Bank Zachodni WBK SA
1 Oddział w Poznaniu
Pl. Wolności 15
60-967 Poznań
KONTO (IBAN): PL 04 1090 1463 0000 0001 0225 9493
SWIFT (BIC): WBKPPLPP
b)  kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
c)  za pośrednictwem systemu PayPal,
d)  płatność gotówką przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera.
3.2. Faktura VAT zostanie wysyłana razem z mailem potwierdzającym zamówienie. Po przekazaniu przesyłki do kuriera, do klienta wysyłany jest mail z informacją o wysłaniu przesyłki.
3.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
3.4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej, tj. na wskazany adres e-mail. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. WYSYŁKA
4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
4.2. Falter Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Kupującego zamówienia przez formularz zamówieniowy.
4.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
-  sprawdzeniu przez Falter Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,
-  w przypadku płatności kartą sprawdzeniu dostępności środków w kwocie wartości zamówienia.
4.4. Po zweryfikowaniu wszystkich informacji do Kupującego zostaje wysłany e-mail z ostatecznym potwierdzeniem. Od tego momentu nie można już modyfikować treści zamówienia. Z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia następuje zawarcie umowy sprzedaży.
4.5 Ostateczna akceptacja zamówienia oznacza, że zamówiony towar zostanie wysłany do Kupującego, zaś w przypadku płatności kartą z konta Kupującego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i jest każdorazowo wskazany na stronie sklepu internetowego przy danym towarze, który jest zamawiany.
4.6. Po przekazaniu przesyłki do rąk kuriera,  Falter sp. z o.o. wyśle Kupującemu wiadomość e-mail  z numerem wystawionej faktury VAT.
4.7. Falter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, które mogą wystąpić w dostawie zakupionych towarów, z przyczyn niezależnych od Falter Sp. z o.o., a leżących po stronie firmy doręczającej.
4.8. W momencie odbioru przesyłki Kupujący będący konsumentem ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Falter Sp. z o.o. kontaktując się z Falter Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu mailowego: office@inkjetsolution.eu.
4.9. Kupujący, będący przedsiębiorcą, ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie i jego zawartość w momencie dostarczenia przed podpisaniem potwierdzenia odbioru. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, Kupujący powinien sporządzić protokół szkody podpisany przez kuriera. W przypadku braku protokołu Falter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu towarów wadliwych.
4.10. Zamówione towary przesyłane są w usztywnionym, zabezpieczonym opakowaniu, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DHL lub innej. Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm.
4.11. Koszty przesyłki i pobrania, obciążające Kupującego, po ich skalkulowaniu przez system są doliczane do ceny zamówienia.

V. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
5.1. Odpowiedzialność Falter sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ograniczona jest do wad zaistniałych w procesie realizacji zamówienia oraz do sytuacji, w której dostarczony towar jest niekompletny. W razie zaistnienia ww. wady, Kupujący przed odesłaniem towaru powinien wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go na adres Falter Sp. z o.o. (ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy) bądź na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. reklamacje@falter.eu. Odpowiedzialność Falter Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego będącego przedsiębiorcą za zamówiony towar oraz wyłącznie do przypadków wskazanych niniejszym Regulaminem.
5.2. Wysyłka towaru, w trybie realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, odbywa się na koszt Falter Sp. z o.o.
5.3. Falter Sp. z o.o. zwolniona jest z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego oraz za wady rzeczy powstałe z winy Kupującego.
5.4. Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w postaci uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy doręczającej i przez niego potwierdzonego.
5.5. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.
5.6. W razie zaistniałej zwłoki Falter Sp. z o.o. w wysyłce zamówionego towaru Kupującemu, będącemu przedsiębiorcą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego, 2-tygodniowego terminu, wyznaczonego na piśmie Falter Sp. z o.o. do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej (ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy) bądź przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. office@inkjetsolution.eu
5.7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ppkt 5.6 Falter Sp. z o.o. dokonuje zwrotu uiszczonej ceny zakupionego, a niedoręczonego towaru (łącznie z uiszczonymi kosztami przesyłki) w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Falter Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu bądź odebrania wiadomości e-mail zawierającej takie oświadczenie.

VI. REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
6.1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6.2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, wad fizycznych rzeczy sprzedanych oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący może zgłosić na adres:  ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, bądź na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. reklamacje@falter.eu. Szczegółowe uprawnienia Kupującego, będącego konsumentem, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.).
6.3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty dostarczenia towaru), składając do Falter Sp. z o.o. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według załączonego wzoru, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6.4. W razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku, Falter Sp. z o.o. prześle niezwłocznie do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
6.5. Zwracany towar, musi być kompletny i musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.6. Zwracany towar, powinien zostać odesłany na własny koszt na adres do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Falter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez Kupującego za pobraniem.
6.7. Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone przez Falter Sp. z o.o.  niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ppkt. 6.4 powyżej i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Falter Sp. z o.o.  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.8. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Falter Sp. z o.o. sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji wobec przewoźnika.
6.9. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.10. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia Kupującemu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji Kupującego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez Kupującego, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

VII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PRZEDSIĘBIORCY
7.1. Falter Sp. z o.o. oraz Kupujący będący przedsiębiorcą zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji posiadających wartość gospodarczą, jakie zostały ujawnione w toku realizacji zamówienia.
7.2. Falter Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Kupującego, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Kupującego wirusami, trojanami lub złośliwym oprogramowaniem.
7.3. Falter Sp. z o.o. informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Kupującego są instalowane pliki Cookies. Zainstalowanie plików Cookies jest konieczne do prawidłowego realizowania usługi.
7.4. Kupujący wypełniając formularz zamówieniowy w serwisie Falter Sp. z o.o. oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza wysyłając wypełniony formularz.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1. Falter Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
8.2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących jest zgodne z przepisami RODO oraz prawa powszechnie obowiązującego polskiego, w szczególności z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
8.3. Podanie przez Kupujących ich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak uzyskania tych danych przez Falter Sp. z o.o. może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację złożonego zamówienia.
8.4. Falter Sp. z o.o. zbiera oraz przetwarza dane Kupujących w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania,
e) adres firmowy,
f) adres do doręczeń,
g) numer ewidencyjny PESEL,
h) nazwa firmy,
i) numer identyfikacji podatkowej NIP,
j) numer IP urządzenia, z którego dokonano zamówienia,
k) pliki Cookies,
l) historia transakcji,
m) bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności za zamówienie,
n) podpis Kupującego,
o) historia reklamacji,
p) opinie Kupującego,
r) udzielone przez Kupującego zgody,
s) ewentualne dodatkowe informacje o Kupującym, przekazane w korespondencji e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
8.5. Wszystkie dane osobowe Kupujących zebrane przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym Falter Sp. z o.o. oraz w celu realizacji usług posprzedażowych, tj. w celu:
a) złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.inkjetsolution.eu,
b) zawarcia umowy sprzedaży,
c) obsługi usług płatniczych,
d) organizacji transportu przesyłek z zamówionymi produktami,
e) przedstawienia oferty sprzedaży innych produktów Falter Sp. z o.o.,
f) przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji Kupujących oraz realizacji prawa odstąpienia do umowy sprzedaży,
g) zapewnienia i realizacji usług serwisowych,
h) wysyłki Kupującym próbek produktów,
i) zapewnienia i realizacji usług recyklingu i skupu zużytych kartridży,
j) wystawienia faktury VAT i zapewnienia realizacji pozostałych celów podatkowych i rachunkowych,
k) prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego,
l) windykacji należności Falter Sp. z o.o.,
m) przedstawienia oferty i realizacji szkoleń,
n) zapisywania danych w plikach Cookies,
o) przeprowadzania badań i analiz funkcjonowania serwisu sklepu internetowego,
p) przesyłania informacji handlowych poprzez Newsletter o nowościach i promocjach Falter Sp. z o.o., w tym o oferowanych produktach i promocjach, organizowanych szkoleniach, wydarzeniach i innych akcjach, a także porady drukarskie i techniczne (za odrębną zgodą wyrażoną przez Kupującego).
8.6. Przetwarzanie danych osobowych  Kupujących do celów innych niż wymienione w ppkt 8.5. powyżej (na przykład w celach marketingowych), występuje tylko za zgodą Kupującego.
8.7. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Falter Sp. z o.o., zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany, jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
8.8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy Kupujący skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych, lecz przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ostatniego kontaktu z danym Kupującym. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).
8.9. Falter sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych, nie będzie przekazywać danych osobowych Kupujących innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd, organ ścigania lub osoba trzecia na podstawie orzeczenia uprawnionego organu państwa) wskazując podstawę prawną takiego działania, a także sytuacji, w której przekazanie danych innym podmiotom będzie konieczne dla możliwości zapewnienia właściwej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.inkjetsolution.eu. W szczególności dane osobowe Kupujących są lub mogą być przekazywane:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych,
c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych,
d) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.
8.10. W odniesieniu do danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych Administratora, w tym prawo do wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
c) prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania (poprawienia) lub aktualizacji danych osobowych,
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przeniesienia danych do innej firmy.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw Kupujący może zgłosić na adres e-mail office@inkjetsolution.eu lub na adres pocztowy Falter Sp. z o.o.
8.11. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.12. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
8.13. Stosowane przez Falter sp. z o.o., jako Administratora, Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
8.14. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
a) Konfiguracji Serwisu:
- rozpoznania urządzenia Użytkownika  oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)  Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
8.15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8.17. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Firma Falter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści niniejszego Regulaminu – zmiany powyższe obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej sklepu,
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
9.2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, do zamówień, które zostały złożone pod rządami poprzednio obowiązującego Regulaminu, stosuje się postanowienia dotychczasowe.
9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
9.4. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres: Falter Sp. z o.o., ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, tel. (61) 29 38 300, office@inkjetsolution.eu.
9.5. Przepisy niniejszego Regulaminu Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

X. RABATY
10.1. Rabaty indywidualne będą naliczane klientom przy fakturowaniu.

Adres kontaktowy:
Falter Sp. z o.o.
ul. Poznańska 69
62-045 Pniewy
tel. (61) 29 38 300
office@inkjetsolution.eu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl