Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty są częścią
REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

FALTER Spółka z o.o.
dla przedsiębiorców i konsumentów w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.
Przejdź do pełnej wersji regulaminu.

V. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
5.1. Odpowiedzialność Falter sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy ograniczona jest do wad zaistniałych w procesie realizacji zamówienia oraz do sytuacji, w której dostarczony towar jest niekompletny. W razie zaistnienia ww. wady, Kupujący przed odesłaniem towaru powinien wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać go na adres Falter Sp. z o.o. (ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy) bądź na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. reklamacje@falter.eu. Odpowiedzialność Falter Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do kwoty faktycznie zapłaconej przez Kupującego będącego przedsiębiorcą za zamówiony towar oraz wyłącznie do przypadków wskazanych niniejszym Regulaminem.
5.2. Wysyłka towaru, w trybie realizacji roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, odbywa się na koszt Falter Sp. z o.o.
5.3. Falter Sp. z o.o. zwolniona jest z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Kupującego oraz za wady rzeczy powstałe z winy Kupującego.
5.4. Roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w postaci uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy doręczającej i przez niego potwierdzonego.
5.5. W stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami odpowiedzialność Falter Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy jest wyłączona.
5.6. W razie zaistniałej zwłoki Falter Sp. z o.o. w wysyłce zamówionego towaru Kupującemu, będącemu przedsiębiorcą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego, 2-tygodniowego terminu, wyznaczonego na piśmie Falter Sp. z o.o. do wykonania zobowiązania. Odstąpienie od umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej (ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy) bądź przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. office@inkjetsolution.eu
5.7. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ppkt 5.6 Falter Sp. z o.o. dokonuje zwrotu uiszczonej ceny zakupionego, a niedoręczonego towaru (łącznie z uiszczonymi kosztami przesyłki) w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Falter Sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu bądź odebrania wiadomości e-mail zawierającej  takie oświadczenie.

VI. REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCYCH BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
6.1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, wad fizycznych rzeczy sprzedanych oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący może zgłosić na adres:  ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy, bądź na adres e-mail Falter Sp. z o.o., tj. reklamacje@falter.eu. Szczegółowe uprawnienia Kupującego, będącego konsumentem, przewidują art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
6.2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Kupujący, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie (od daty dostarczenia towaru), składając do Falter Sp. z o.o. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, według załączonego wzoru, wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
6.3. W razie wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, oryginał oświadczenia należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. W takim wypadku, Falter Sp. z o.o. prześle niezwłocznie do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
6.4. Zwracany towar, musi być kompletny i musi znajdować się w stanie niezmienionym w ramach zwykłego zarządu, przez co rozumie się, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.5. Zwracany towar, powinien zostać odesłany na własny koszt na adres do sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Falter Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez Kupującego za pobraniem.
6.6. Wszystkie dokonane przez Kupującego, będącego konsumentem, płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, zostaną mu zwrócone przez Falter Sp. z o.o.  niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, co do jego zgodności z wymaganiami określonymi w ppkt. 6.4 powyżej i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Falter Sp. z o.o.  oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.7. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia towaru podczas transportu Falter Sp. z o.o. sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji wobec przewoźnika.
6.8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
6.9. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia Kupującemu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowej ingerencji Kupującego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru przez Kupującego, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl